Bota brygge + bua

Kort om saken

Kommunal brygge og ventebu i Bota har i kommunalt eie forfalt vesentlig. Kommunen eier, og skal fortsatt eie brygga. Ventebua ønsket kommunen å overføre bruks og disposisjonsrett til Bota Vel, samtidig som en av grunneierne av grunnen under bua ønsker bruksrett på en del. Kommunen utførte noe vedlikehold på brygga i 2004. Bota Vel rapporterer fortløpende om feil og mangler ved brygga til Arendal kommune.

Oppgaver

Vedlikehold av ”Botebua” avtales mellom medlemmene fortløpende. Det arbeides med å forbedre tilkomsten til badeplassen.

Status

Bruks og disposisjonsavtale for bua er signert og tinglyst.

Veisaken | Bota brygge + bua | Fartsdumper | Merking av "Båen" | Badeplass